Partneri

Hlavný organizátor

hc_logo

Partneri

fpuhfBS

svaty_anton banske_muzeum hotel_matejMediálni partneri

Logo_Hudobny_zivotsn